Finska regler för långa fordon bör inspirera Sverige

Publicerad mån, 12/19/2022 - 09:37

Nästa år tillåts lastbilskombinationer på 34,5 meter i Sverige, ett historiskt beslut som åkerinäringen länge väntat på. Men de nya svenska reglerna riskerar att förhindra möjligheten att köra med de mest effektiva kombinationerna. Det menar Mårten Johansson, teknikchef på Sveriges Åkeriföretag.

Längre transportfordon ger både klimatsmarta och ekonomiska transporter. Det visar praktiska erfarenheter från Finland och andra länder. Även försök som drivits i Sverige under åren visar samma fördelar. Större bilar gör att transporterna på vägarna blir färre och att miljöbelastningen minskar.

Strax före sommaren och valet tog den dåvarande svenska socialdemokratiska regeringen det första steget för att anpassa trafikförordningen för fordon på 34,5 meter. Det skedde genom en anmälan till EU-kommissionen, en så kallad notifiering. De längre kombinationerna föreslås bli tillåtna på delar av det svenska vägnätet den 31 augusti.

Införandet av långa bilar är den enskilda åtgärd som på kort sikt kommer att minska lastbilstrafikens koldioxidutsläpp mest. Det slog bland annat deltagarna på seminariet om långa fordonskombinationer som Sveriges Åkeriföretag arrangerade på Elmia Lastbil i augusti fast. Mårten Johansson, som var moderator då, menar att beräkningar visar på en minskning av koldioxidutsläppen med sex procent vid oförändrad transportvolym om de nya reglerna implementeras fullt ut.

– Nyttan med längre fordon är särskilt stor för transporter av gods som begränsas av volym snarare än vikt, konstaterar han.

Lång lastbil

Finland har tillåtit 34,5 meter långa fordon sedan 2019 och ligger därmed fyra år före Sverige. Landet är en god förebild menar Mårten Johansson, men i nuläget ser det ut som att flera av de kombinationer som framgångsrikt provats i Finland inte kommer att tillåtas här.
 – Sveriges förslag till regler är onödigt restriktiva och utnyttjar inte de flexibla möjligheter som EU-direktivet medger.

Finland tillåter både släpvagnar och påhängsvagnar att ingå i upp till 34,5 meter långa fordonskombinationer. Påhängsvagnar som är upp till 18 meter bakom kopplingstappen tillåts liksom släpvagnar som är upp till 16 meter bakom framaxelns svängningscentrum. Fördelarna är bland annat lägre kostnader, lägre tyngdpunkt, lägre tjänstevikt och bättre dynamisk stabilitet.

Andra lösningar som är tillåtna i Finland för lastbilar och dragbilar är 21 tons boggitryck vid två drivande axlar med luftfjädring och dubbelmonterade hjul, ett alternativ som inte minst ökar framkomligheten i vinterväglag, säger Mårten Johansson. För att underlätta överföring av vikt till drivhjulen har en ökning från 12 till 13 meters längd för motordrivet fordon införts i Finland. 

– Finland tillåter också att fordonens framkomlighet förbättras genom att släpvagnar och påhängsvagnar får använda styrbara axlar eller hjulaxlar som är lyftbara i låga hastigheter. Därmed har nästan hela vägnätet i Finland kunnat öppnas för ekipage på 34,5 meter.

Finland har i jämförelse med Sverige även flexiblare och ändå konkurrensneutrala regler för trafiksäker och effektiv utformning av fordon, enligt Mårten Johansson.

– Finland har varit mycket bättre än Sverige på att gå till beslut och snabbare implementera mer effektiva klimatsmarta godstransporter på väg.

Sveriges Åkeriföretag kommer att fortsätta dialogen med beslutsfattarna för att ta fram bra regler som ytterligare effektiviserar godstransporterna på väg.

– För att undvika onödiga kostnader och inkurans i fordonsflottan är det viktigt att hitta en bra helhetslösning och därför behöver vi samverka vid regelutformningen.
 

Text: Mats Udikas
Foto: Vähälä, Lehtonen
Artikeln är publicerad i Svensk Åkeritidning nr 6 2022.


Det europeiska modulsystemet
Länderna inom EU tillåts använda vikter och dimensioner som avviker från EU-direktivet 96/53. Förutsättningen är att länderna då även ska tillåta användning av motorfordon, släpvagnar och påhängsvagnar som överensstämmer med direktivets dimensioner. De ska sammankopplas på så sätt att de minst uppnår den i den aktuella medlemsstaten tillåtna lastlängden, så att alla företag får samma konkurrensvillkor (modulsystemet).

Fordonskombination på 34,5 meter där lastlängden 29,25 meter fördelas på en lång påhängsvagn samt en lång släpvagn. Kommer inte att tillåtas i Sverige, enligt det nuvarande förslaget.