Kostnader för miljarder när massor inte återbrukas

Publicerad fre, 01/20/2023 - 10:01

Europas råmaterialkostnader kan minska med uppemot 60 miljarder kronor årligen genom cirkulär masshantering. Det visar Sweco i en ny rapport. Trots detta är återbruket litet, både i Sverige och i övriga Europa.

Varje år producerar Europa 4,2 miljarder ton massor – en volym tillräcklig för att täcka Sverige med ett 6 centimeter djupt lager årligen. Massor består av jord, kross och annat material från exempelvis anläggningsarbeten och underhåll av infrastruktur. Trots att det är en dold resurs, betraktas massorna ofta som avfall.

Att återbruka massorna har stora klimatmässigt och ekonomiska fördelar. I den nya Urban Insight-rapporten Circular materials in infrastructure – The road to a decarbonised future argumenterar Sweco för att det är möjligt att minska råmaterialkostnader på uppemot 60 miljarder kronor årligen genom cirkulär masshantering i Europa.

Tyvärr är Sverige bland de europeiska länder som är sämst på cirkulär masshantering – här återbrukas endast en procent av massorna. Skälen är bland andra att det i Sverige finns gott om sten och sand, vilket gör det lätt att använda nytt råmaterial i stället för återbrukat. Även bristande samverkan inom branschen, långa vägar mellan byggprojekt och få lagringsplatser gör att nya täkter samt deponi blir enklare alternativ. Dessutom saknas lagstiftning och vägledning för återanvändning och lagring av massor.

– Den stora mängden byggmassor orsakar onödigt mycket buller, damm och utsläpp, framför allt från kostsamma tunga transporter med nytt eller använt material. Denna effekt skulle minska rejält vid en övergång till en mer cirkulär hantering, säger Valon Hasanaj, affärsenhetschef för geoteknik och berg på Sweco.

Enligt branschorganisationen European Aggregates Association återbrukas endast 7 procent av massorna, trots att det finns en potential för 20 procents cirkularitet. Ett välskött system med en högre grad av återbruk, särskilt i tätorter med ytor avsatta för materialhantering, kan bidra till att minska mängden tung trafik. Mark som tas upp av stenbrott och deponier skulle också kunna användas för andra ändamål.

– Bara i Region Stockholm ligger masshantering bakom ungefär 28 procent av länets klimatutsläpp från tunga transporter. Nya cirkulära metoder ger enorma fördelar för klimat, ekonomi och närmiljö. Det är inte hållbart att ta den enklaste vägen och missa konsekvenserna av masshanteringen, säger Valon Hasanaj.

Swecos lösning för att snabbt komma till rätta med problemen är en handlingsplan med tre huvudområden:
- Reglering och vägledning, upphandling och specifikation.
- Samverkan, dataanvändning och digitala verktyg.
- Finansiella instrument och incitament och planering.

Mycket större volymer av grus, sand och jord skulle kunna återanvändas, med stora vinster för både miljön, klimatet och företagens plånböcker.