Minskad efterfrågan på transporter

Publicerad ons, 06/05/2024 - 15:54

Efterfrågan på vägtransporter har minskat det senaste året, men trenden är på väg att vända. Fler åkerier är intresserade av att ställa om till fossilfria transporter, men det är ännu för få kunder som vill betala för det. Det är några av de viktigaste slutsatserna i senaste Åkeribarometern.

Åkeribarometern är en undersökning som Sveriges Åkeriföretag gör en gång i halvåret. Den senaste rapporten visar att många åkerier upplever en minskad efterfrågan på transporter. 36 48 procent svarar att efterfrågan minskat eller minskat betydligt jämfört med samma period förra året, medan bara ca 17 procent upplever att den ökat eller ökat betydligt. 35 procent anser att den varit oförändrad. Otillräcklig efterfrågan anses också vara det klart främsta hindret för ökad lönsamhet i företaget.

Synen på den närmsta framtiden (kommande sex månaderna) är dock ganska positiv. 16,5 procent tror att efterfrågan på företagets tjänster kommer att minska eller minska betydligt, medan 33 procent tror att den kommer att öka eller öka betydligt. 44 procent tror att efterfrågan kommer att vara oförändrad.

På frågan om hur efterfrågan på fossilfria transporter förändrats upplever drygt hälften, 52 procent, att den är oförändrad. Men det är fler som bedömer att den ökat eller ökat betydligt (22,5 procent) än minskat eller minskat betydligt (10,5 procent) jämfört med för ett år sedan. Den positiva trenden ser också ut att hålla i sig, om man ska tro företagen. De allra flesta tror på en oförändrad efterfrågan på fossilfria transporter eller svarar att de inte vet (totalt 72 procent), men 19,5 procent tror att den kommer att öka. Bara 8 procent tror att den kommer att minska.

Det finns också en försiktig tro på ökade investeringar, där 27,5 procent tror att företaget kommer att öka sina investeringar det kommande halvåret, medan 17,5 tror att de kommer att minska.

Ett av de tydligaste svaren handlar om betalningsviljan hos kunderna för hållbara transporter. Här anser drygt 70 procent att den är dålig eller mycket dålig, medan endast 5 procent anser att den är god. En knapp majoritet (54,5 procent) bedömer också att omställningen just nu påverkar lönsamheten negativt. Få ser en positiv påverkan (9,5 procent) medan en stor andel inte anser att den har någon påverkan på lönsamheten (36 procent).

I omställningen till eldrift finns ändå ett ganska stort intresse. 55,5 procent har för tillfället inga planer eller funderingar på att investera i elfordon, medan 44,5 procent har redan har beställt, har planer eller uppger sig vara intresserade. Det är högre intressesiffror än för biogasen där 65 procent inte är intresserade av att investera.

I fritextsvaren från respondenterna lyfts, precis som i tidigare undersökningar, långsiktiga spelregler, betalningsvilja från kunderna och att de låga marginalerna gör det svårt att investera i dyrare fordon.

Läs hela undersökningen här.

Flera åkerier som upplevt en minskad efterfrågan det senaste året ser nu ett ljus i tunneln, enligt Åkeribarometern.