Trafikverket får regeringsuppdrag om snöröjning

Publicerad ons, 06/05/2024 - 16:16

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram en handlingsplan för förbättrad vinterväghållning. I planen ska Trafikverket redovisa åtgärder som myndigheten genomför eller avser att genomföra för att utveckla och förbättra vinterväghållningen av de statliga vägarna.

Uppdraget har enligt regeringen sitt ursprung i de större väderrelaterade händelser som skedde i vintras, till exempel stoppet på E22 i Skåne.
– I samband med vinterns snöfall uppstod brister i hanteringen av vinterväghållningen som behöver åtgärdas. En viktig del är att säkerställa att vinterväghållningen fungerar effektivt och ändamålsenligt även vid besvärliga vädersituationer. Inför nästa vintersäsong ger vi därför Trafikverket i uppdrag att redogöra för förbättringsåtgärder och utveckla en handlingsplan för förbättrad vinterväghållning, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I handlingsplanen ska Trafikverket redovisa åtgärder som myndigheten genomför eller avser att genomföra för att utveckla och förbättra vinterväghållningen av de statliga vägarna i syfte att säkerställa framkomligheten, tillförlitligheten och trafiksäkerheten i vägtrafiken.

Trafikverket ska också i de upphandlade kontrakt där vinterväghållning ingår stärka kontrollen av leverantörers, och av dessa anlitade underleverantörer, leverans enligt de krav som ställs i kontrakten.

Uppdraget omfattar även att Trafikverket ska verka för att de entreprenörer och andra snöröjningsresurser som är ute på vägarna så långt som möjligt också kan bidra till Trafikverkets aktuella lägesbild vid svårare väderhändelser.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2024.

Inom Regeringskansliet pågår sedan tidigare ett internt beredningsarbete kopplat till slutsatserna efter händelserna på E22. Regeringen har tidigare gett Transportstyrelsen uppdraget att se över sin föreskrift om datum för dubbdäcksförbud, med utgångspunkten att tiden för när dubbdäck ska vara tillåtna förlängs.

Vad gör och planerar Trafikverket att göra för att vinterväghållningen ska fungera bättre? Det vill regeringen nu få svar på. Foto: Istockphoto.com